Opinie Umów wizytę, Kwalifikacje zawodowe Jacek Bielak Cennik

Regulamin gabinetu

Fizjoterapia Jacek BIelak

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRAKTYKI ZAWODOWEJ „Fizjocontrol Jacek Bielak fizjoterapeuta”

MIN
ORGANIZACYJNY

PRAKTYKI
ZAWODOWYCH:

 

1)    
„Fizjocontrol Jacek Bielak fizjoterapeuta”

 

§1.

POSTANOWIENIA
OGÓLNE

1.    
Niniejszy
regulamin (dalej: „Regulamin”) określa sposób i warunki udzielania
świadczeń zdrowotnych przez : „Fizjocontrol Jacek Bielak fizjoterapeuta” i
„Fizjodom Eliza Nosek” prowadzących indywidualne praktyki fizjoterapeutyczne
(dalej: „Praktyka”).

2.    
Rodzaj
Praktyki to: 98 – indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna, 95
indywidualna praktyka fizjoterapeutyczna wyłącznie w miejscu wezwania

3.    
Praktyka
działa na podstawie Regulaminu oraz obowiązującego prawa,
a w szczególności:

1)    
ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

2)    
ustawy
z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty;

3)    
ustawy
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

4)    
innych
przepisów, mających wpływ na działalność podmiotów wykonujących działalność
leczniczą, w tym aktów wykonawczych do ustaw wymienionych w punkcie
1) – 3) powyżej.

4.    
Praktyka
jest wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą numer
księgi rejestrowej:

000000211057-F-01 („Fizjocontrol
Jacek Bielak fizjoterapeuta”)

organ rejestrowy: Krajowa Izba Fizjoterapeutów.

 

§2.

CELE
I ZADANIA PRAKTYKI

1.    
Celem
Praktyki jest organizowanie i udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych
z zakresu fizjoterapii, służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie
zdrowia.

2.    
Do
zadań Praktyki należy w szczególności:

1)    
udzielanie
świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym udzielanie indywidualnych
porad i konsultacji w zakresie fizjoterapii, także w miejscu wezwania;

2)    
działania
edukacyjne na rzecz pacjentów, promocja zdrowia i działania mające na celu
fizjoprofilaktykę zdrowia;

3)    
współdziałanie
z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

4)    
inne
zadanie wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§3.

RODZAJ
DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

I
ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.    
Praktyka
prowadzi działalność leczniczą rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2.    
Praktyka
udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii,
polegających na:

1)    
diagnostyce
funkcjonalnej pacjenta;

2)    
kwalifikowaniu,
planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii

3)    
kwalifikowaniu,
planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii, treningu medycznego;

4)    
kwalifikowaniu,
planowaniu i prowadzeniu terapii manualnej;

5)    
kwalifikowaniu,
planowaniu i prowadzeniu masażu;

6)    
zlecaniu
wyrobów medycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 
art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych; 

7)    
dobieraniu
do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;

8)    
nauczaniu
pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;

9)    
prowadzeniu
działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań
prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności i wydolności
osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;

10)  
wydawaniu
opinii i orzeczeń odnośnie do stanu funkcjonalnego osób poddawanych
fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;

11)  
nauczaniu
pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału
funkcji ciała i aktywności.

 

§4.

MIEJSCE
UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Miejscem udzielania
świadczeń zdrowotnych jest gabinet, znajdujący się w Złocieńcu, pod
adresem: ul. Mazowiecka 12 (kod pocztowy: 78-520) oraz miejsce wezwania. Wezwania
są przyjmowane w Złocieńcu, pod adresem: ul. Mazowiecka 12 (kod pocztowy: 78-520)

 

§5.

PRZEBIEG
I ORGANIZACJA PROCESU

UDZIELANIA
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

1.    
Gabinet udziela
świadczeń zdrowotnych odpłatnie
wg aktualnego cennika.
Informacji o cenach
świadczeń udzielają
pracownicy Gabinetu. Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne określa
cennik, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu.

2.     Świadczenia medyczne
udzielane w dni powszednie, w godzinach ustalonych indywidulanie według
organizacji pracy Gabinetu.

3.     Świadczenia medyczne odpłatne udzielane są bez
skierowania, z wyjątkiem sytuacji, określonych
w odrębnych przepisach.

4.     Świadczeń udzielają
wyłącznie pracownicy medyczni posiadający odpowiednie kwalifikacje do wykonywania świadczeń, potwierdzone
dyplomami, certyfikatami, spełniający odpowiednie wymagania zdrowotne.

5.    
Świadczenia
zdrowotne są udzielane pacjentom po uprzedniej rejestracji, w terminie
ustalonym z pacjentem. Rejestracja i przyjęcia odbywają się według kolejności
telefonicznego/osobistego zgłoszenia.

6.    
Rejestracja
pacjentów odbywa się:

1)    
bezpośrednio
w gabinecie;

2)    
telefonicznie;
telefon 694 934 392

7.    
Pacjenci
mogą rejestrować się osobiście albo za pośrednictwem przedstawiciela ustawowego
lub faktycznego a także przez osobę upoważnioną przez pacjenta.

8.    
W
trakcie dokonywania rezerwacji Pacjent, przedstawiciel ustawowy Pacjenta lub
osoba upoważniona przez Pacjenta ma
obowiązek, na wezwanie osoby dokonującej rejestracji, podać poprawne dane
Pacjenta, niezbędne do wprowadzenia rezerwacji
terminu i założenia
Karty Pacjenta m. in. imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia oraz adres zamieszkania. Niezbędne jest również
przekazanie danych umożliwiających bezpośredni kontakt z pacjentem w kwestiach
organizacyjnych, związanych z udzieleniem świadczenia takich jak: numer telefonu kontaktowego, lub adres e-mail.
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych dostępne są na miejscu w
Gabinecie.

9.    
Wizyta
fizjoterapeutyczna planowana jest na czas 45 minut, w szczególnych przypadkach
może on ulec skróceniu lub wydłużeniu.

10.  
Fizjoterapeuta
nie udziela konsultacji w formie telefonicznej oraz w wiadomości email

11.   Na 2 dni przed wizytą  (w godzinach 10:00-16:00) wysyłana jest do
pacjenta wiadomość SMS z prośbą o jej potwierdzenie. Jeżeli brak jest
informacji zwrotnej pracownicy Praktyki kontaktują się telefonicznie z
pacjentami w celu potwierdzenia obecności na umówionej wizycie w dniu
następnym.

12.   Gabinet zastrzega sobie możliwość zmiany lub
odwołania terminu udzielenia świadczenia w sytuacjach losowych, niezależnych od
Gabinetu. O zmianie lub odwołaniu terminu Pacjent jest bezzwłocznie informowany
w drodze powiadomień SMS i/lub telefonicznie przez pracownika Gabinetu.

13.  
Pacjent jest zobowiązany
do odwołania wizyty nie później niż na 24 godziny przed terminem wizyty. W
przypadku odwołania wizyty po tym terminie, Praktyka jest uprawniona do
dochodzenia od pacjenta odszkodowania w wysokości równowartości wizyty
odwołanej po terminie. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie
.

14.  
Nieodwołanie wizyty lub odwołanie z naruszeniem terminu, o którym mowa w pkt 13, uprawnia Gabinet dodatkowo do odmowy udzielania dalszych
świadczeń zdrowotnych w przyszłości, z wyłączeniem stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia.

15.  
W
przypadku spóźnienia się na wizytę z winy Pacjenta – Praktyka ma prawo do
skrócenia czasu terapii jeżeli skutkowałoby to zaburzeniem grafiku pracy i
miałoby to wpływ na czas przyjęcia kolejnych pacjentów.

16.   W Gabinecie
pacjent zobowiązany jest złożyć oświadczenie dotyczące upoważnienia innych osób do zasięgnięcia informacji o
stanie zdrowia i wglądu w dokumentację medyczną. Dodatkowo pacjent zobowiązany
jest złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z formularzem informacyjnym dot.
zasad przetwarzania danych.

17.  
Przed
przystąpieniem do udzielenia świadczenia zdrowotnego pacjent lub jego
przedstawiciel ustawowy bądź faktyczny zobowiązany jest:

 

1)    
okazać
dokument tożsamości pacjenta oraz podać dane pacjenta niezbędne do prawidłowego
uzupełnienia dokumentacji medycznej (a w szczególności: imię i nazwisko, numer
PESEL i adres zamieszkania);

2)    
udzielić
wszelkich wymaganych prawem zgód;

3)    
zaakceptować
postanowienia regulaminów oraz klauzuli przetwarzania danych osobowych;

4)    
udzielić
wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego udzielenia świadczenia
zdrowotnego;

5)    
zapoznać
się z charakterystyką prowadzonych zabiegów, wskazań, przeciwwskazań oraz
możliwych odczuć i powikłań pozabiegowych

6)    
okazać
posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań;

7)    
dokonać
płatności za udzielenie świadczenia zdrowotnego.

18.  
W
czasie korzystania ze świadczeń medycznych Pacjent ma prawo do:

1)    
Poszanowania
godności i uprzejmego traktowania przez personel,

2)    
Otrzymywania
świadczeń wykonywanych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach,

3)    
Uzyskania
rzetelnej informacji nt. swojego stanu zdrowia,postawionej diagnozy a także
zaproponowanego leczenia,

4)    
Utrzymania
pełnej dyskrecji dotyczącej jego osoby,

5)    
Pełnej
informacji o proponowanych metodach leczenia,

6)    
Pomocy
i wyjaśnień w sposobie przygotowania do zabiegów.

19.  
W
przypadku, gdy w trakcie udzielenia świadczenia zdrowotnego nastąpi konieczność
udzielenia dodatkowych świadczeń ich koszt jest ustalany indywidualnie z
pacjentem, a płatność za udzielone świadczenie zdrowotne odbywa się
niezwłocznie po jego udzieleniu.

20.  
W
związku z zapłatą za udzielone świadczenia zdrowotne, wystawiany jest paragon
fiskalny lub faktura, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W
przypadku chęci uzyskania faktury pacjent jest zobowiązany do zachowania
paragonów oraz w przypadku wystawienia faktury dla firmy – do poinformowania o
tym fakcie zanim ów paragon zostanie wystawiony.

21.  
Płatność
za udzielane świadczenia zdrowotne ma miejsce po udzieleniu świadczenia.
Dostępne formy płatności to: gotówka, przelew, BLIK lub karta podarunkowa.

22.   Personel Gabinetu nie jest zobowiązany do udzielania świadczeń
Pacjentom bez względu
na ich zachowanie. Naganne zachowanie Pacjenta w postaci
czynnej lub słownej
agresji lub postępowanie niezgodne z postanowieniami regulaminu grozi sankcją
odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych. Rażące naruszenia porządku uprawniają Gabinet   do skreślenia z listy Pacjentów. Gabinet może odmówić świadczeń zdrowotnych również w
przypadku braku wzajemnego zaufania miedzy stronami.

23.   Gabinet na rzecz Pacjentów naruszających
porządek będzie udzielać świadczeń wyłącznie w sytuacji nagłego zagrożenia życia lub zdrowia.
Personel udzielający świadczenia zdrowotnego w sytuacji
wykluczającej odmowę podlega
ochronie, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym na służbie. Szczególna ochrona funkcjonariuszy
publicznych skutkuje zaostrzoną odpowiedzialnością karną Pacjenta oraz ściganiu
popełnionego przestępstwa z
oskarżenia publicznego.

24.  
Osoby
niepełnoletnie mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych tylko za pisemną zgodą
rodziców/opiekuna, którzy mają możliwość uczestniczenia we wszystkich
zabiegach.

25.   Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian grafików
przyjęć, zakresu i cennika usług.

 

 

§6.

UDOSTĘPNIANIE
DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

1.    
Praktyka
prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze
świadczeń zdrowotnych, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,
a w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy.

2.    
Praktyka
zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.

3.    
Dokumentacja
medyczna jest udostępniana pacjentowi oraz innym podmiotom i osobom
wskazanym w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku praw Pacjenta.

4.    
Dokumentacja
medyczna jest przechowywana przez okres przewidziany w przepisach prawa.

5.    
Wysokość
opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej określa Załącznik nr 2 do
Regulaminu.

 

§7.

POSTANOWIENIA
KOŃCOWE

1.    
Integralną
część Regulaminu stanowią wymienione w nim następujące załączniki:

1)    
Załącznik
nr 1 – CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE;

2)    
Załącznik
nr 2 – CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

2.    
Wszyscy
pracownicy Praktyki, pacjenci Praktyki, osoby odwiedzające oraz inne osoby
przebywające w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych, o którym mowa w § 4 Regulaminu,
w związku z procesem udzielania świadczeń zdrowotnych, są zobowiązani do
przestrzegania Regulaminu.

3.    
W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej, ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie
fizjoterapeuty, ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, akty wykonawcze do tych ustaw oraz inne przepisy prawa
powszechnie obowiązującego.

4.    
Regulamin
wchodzi w życie z dniem 04/07/2023.

 

 

 

 

Załącznik
nr 1 do REGULAMINU PRAKTYKI

 

 

 

CENNIK
OPŁAT ZA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

udzielane
przez „Fizocontrol Jacek Bielak fizjoterapeuta” i 

 

 

 

 

ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE

 

 

KWOTA BRUTTO

1.

Fizjocontrol Jacek
Bielak fizjoterapeuta

 

Fizjoterapia
indywidualna i/lub

diagnostyka
fizjoterapeutyczna – czas do 45 min

 

Konsultacja
fizjoterapeutyczna – czas do 10-15 min

 

 



170

 



100

 

 

 

 

Załącznik
nr 2 do REGULAMINU PRAKTYKI

 

 

CENNIK
OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

przez
„Fizjocontrol Jacek Bielak fizjoterapeuta” 

 

 

 

SPOSÓB
UDOSTĘPNIENIA

 

OPŁATA
ZA UDOSTĘPNIENIE

 

1.

Kopia
dokumentacji medycznej

0,36
zł za stronę

2.

Wydruk
dokumentacji medycznej

0,36
zł za stronę

3.

Odpis
dokumentacji medycznej

10,33
zł za stronę

4.

Wyciąg
dokumentacji medycznej

10,33
zł za stronę

5.

Na
informatycznym nośniku danych (płyta CD lub DVD).

2,06

6.

Pierwsze
udostępnienie dokumentacji medycznej w postaci kopii, wydruku, odpisu lub
wyciągu lub na informatycznym nośniku danych

 

bezpłatnie